સેન્સીટિવ કાવ્ય

આંખો એ કહ્યુ હોઠ ને.
સુંદરતા તો અમેય પિધી છે
રુપ પર નજરતો રાખ
હોઠ થયા શરમથી ખાક..
ને કહ્યુુ સાંભળ હે આંખ
અશ્રુ ને તારા અમે ચાખ્યા
જરા બે હોઠ ની શરમ તો રાખ
આ સાંભળી સરવા થયા કાન
સુગંધને અમે સાંભળી છે
સુંઘ્યા તમે ગીતોને કદી?
નાક ફુલાવી બોલ્યુ નાક
કામ મારુ કરે મ્હોં , તો મારો શું વાંક?
જો હું ના રહુ તો આબરુ તમારી ખાક…..
મરક મરક મરકે “મગજ”
શીદને ઝગડો છો તમે? મારા વિના સહુ રાંક
04/05/2017

9 Comments

  1. મુકેશભાઈ આજે તમારી પાછળ પડ્યો છું.પહેલીજ વાર બ્લોગ ધ્યાનમાં આવ્યો. હવે કોપી પેસ્ટ કર્યા વગર રિબ્લોગ કરીશ.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s